Black Sheep

Bartosz kapron blacksheep 2017 v1
Bartosz kapron blacksheep 2017 v2

Quick personal work.